Vrijwaring


Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden, die u accepteert door deze website te bezoeken.

Aansprakelijkheid
De informatie op orsted.be wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden verstrekt. Noch Ørsted Services A/S noch haar geconsolideerde bedrijven geven enige garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie. Ørsted Services A/S en haar geconsolideerde bedrijven kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies van welke aard dan ook, direct, indirect, incidenteel of gevolgschade, die voortvloeit uit acties die zijn uitgevoerd tijdens toegang tot of vertrouwen op de inhoud, informatie, producten of diensten op deze website.

Verder is Ørsted alleen aansprakelijk - op welke juridische grond dan ook, inclusief onrechtmatige daad, als Ørsted, haar functionarissen of bestuurders schade veroorzaken door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

Bepaalde verklaringen op deze website weerspiegelen de mening van de Raad van Bestuur van Ørsted A/S en de veronderstellingen van de Raad van Bestuur, evenals de informatie waarover de Raad van Bestuur beschikt, en dergelijke verklaringen kunnen toekomstgericht zijn. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstige resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd.

Iedereen die van plan is gebruik te maken van de producten of diensten van Ørsted A/S, moet alle instructies die bij het product of de dienst worden geleverd lezen en opvolgen en moet voldoen aan de toepasselijke wetten, regels en voorschriften voor het gebruik van het product of de dienst.

Onze website bevat links naar externe websites die worden beheerd door andere derden dan Ørsted. Ørsted doet afstand van enige controle over, associatie met of goedkeuring van inhoud die beschikbaar is op dergelijke sites van derden. Verwijzingen en links naar externe websites worden alleen gemaakt voor het gemak en betekenen niet dat Ørsted de inhoud achter de verwijzing of link als zijn eigen inhoud aanneemt. Ørsted staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de gelinkte website. Ørsted is dan ook niet aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud of voor schade veroorzaakt door het gebruik van gelinkte inhoud.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van de Ørsted website, in het bijzonder teksten, lay-outs, bronteksten, merken en logo's, is auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. De inhoud is eigendom van Ørsted of haar dochterondernemingen, tenzij anders vermeld.

Elk gebruik van de inhoud van de Ørsted-website, inclusief maar niet beperkt tot het kopiëren, scannen, vertalen of anderszins overdragen of reproduceren van de inhoud, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ørsted en moet te allen tijde de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetten respecteren. Dit geldt niet voor tekst- en beeldmateriaal dat uitdrukkelijk voor het distributie wordt aangeboden in de rubriek "Pers", indien van toepassing.

Het plaatsen van een link naar deze website is toegestaan, mits dit uitsluitend voor kruisverwijzingsdoeleinden is. Ørsted behoudt zich het recht voor deze toestemming in te trekken. Framing van deze website is niet toegestaan.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Op deze disclaimer en de inhoud van deze website is uitsluitend Deens recht van toepassing, ongeacht het internationaal privaatrecht. Elk geschil dat voortvloeit uit of als gevolg van deze disclaimer is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Denemarken.